Martini Jongenskoor Sneek | Martini Meisjeskoor Sneek
    Martini Jongenskoor Sneek - Martini Girl Choristers
Zie ons op Youtube Volg ons op Twitter Vind ons leuk op Facebook

BELEIDSPLAN MARTINI JONGENSKOOR SNEEK
2015-2017

Waar willen we staan in 2017?

De koorschool onderscheidt zich door vast te houden aan de Anglicaanse traditie; die zich uit in repertoire, klankopbouw, samenstelling van het koor, presentatie en stijl. De koorschool beperkt zich echter niet tot deze stijl, maar onderneemt ook uitstapjes naar een breder scala aan genres, zoals de Matthäus Passion van J.S. Bach, barokcantates, symphonieën van Gustav Mahler etc. eventueel begeleid door (semi)professionele orkesten/organisten. Het doel is om elke 3 jaar een concertreis in binnen- of buitenland te organiseren met een grote voorkeur voor Engeland. Dit bevordert de naamsbekendheid van het koor, heeft een positief effect op de muzikale resultaten van de leden en heeft een stimulerende werking bij het werven en behouden van leden. De eerste reis zou uiterlijk in de herfst van 2018 moeten plaats vinden.

Kwaliteit is de prioriteit bij de activiteiten van de koorschool. De koorschool streeft naar het bereiken van een semi- professioneel niveau van musiceren. Kinderen daarmee de gelegenheid bieden zich op muzikaal gebied optimaal te ontplooien is onze missie. Een eventuele doorstroming naar een conservatorium zou zonder noemenswaardige problemen moeten verlopen. Het waarborgen van deze kwaliteit vereist een voortdurende alertheid.

In 2017 wil het Martini Jongens Koor Sneek nog steeds een koor zijn in de Engelse traditie. Het ledenaantal is dusdanig dat het zelfstandig geven van concerten niet ter discussie staat. Met andere woorden er zijn minimaal 12 jongens, 3 alten, 3 tenoren en 3 bassen aanwezig binnen het koor. Daarnaast is er een kleinere groep jongens (minimaal 4) die AMV lessen volgen en zo het koor op sterkte houden. De kwaliteit van het koor, m.n. de mannengroep is op een dusdanig hoog niveau dat deze onder de naam M Majeur zelfstandig kwalitatief goede concerten kan gaan geven.

De koorschool heeft voor het opleiden van jongens (en meisjes) een complete methode: From C to C, van Rintje te Wies, aangevuld met de door de artistieke leiding ingebrachte lesmaterialen.

Financieel kan het koor zich door het geven van concerten, het innen van lesgelden, contributies en donaties van vrienden en donateurs en met voldoende sponsoring zich zelf bedruipen. Voor extra zaken zoals nieuwe muziek, concertreizen, etc. worden externe financiën gezocht en gevonden. Dit kan mede worden gestimuleerd door een Comité van Aanbeveling. Voor leden van dit comité en de sponsoren zou er ook één afterparty na een concert georganiseerd moeten worden.

Hoe realiseren we dat?

Dit kan alleen maar gerealiseerd worden als we met elkaar duidelijke afspraken maken over de diverse taken. Ook is het van het grootste belang dat we niet zonder overleg de dingen doen die de ander zou moeten doen. Iedereen moet voor de volle 100% staan voor zijn/haar taak. Deze taken zijn heel divers maar allemaal zijn ze een stukje van het grote geheel: het MJKS! In het werkplan staan de diverse taken aangegeven en op welke wijze deze zullen moeten worden uitgevoerd en door wie. Daarnaast moeten we in goede harmonie zijn met elkaar, zowel intern als zeker ook met externen. Deze goede harmonie geeft de absolute doorslag om een ideaal, zoals die van de koorschool, tot een succes te (kunnen) maken. De koorleden kunnen zo in een veilige omgeving optimaal hun talent tot bloei laten komen, binnen een context die door vele vrijwilligers (ouders) samen met de professionele koorschoolleiding wordt gecreëerd. Niet alleen betrokkenheid bij de koorschool, maar ook bij elkaar is onmisbaar. We willen dit tot stand brengen en vasthouden bij verschillende groepen mensen zoals ouders, vrienden en donateurs van het koor alsmede de sponsoren. Dit moet gebeuren door de acties die in het werkplan nader zijn omschreven.

Aanvullende documentatie:

ANBI-Status: Klik hier
Activiteiten 2015: Klik hier
Klik hier
Klik hier


MJKS-Jongens voor het Concertgebouw in Amsterdam

home ...